Referencje o miejscu i opiece!

Tup-Tup uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków pod nr 7330.2.27.2014. oraz pozostaje pod kontrolą Biura ds Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Klub Malucha Tup-Tup korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3. 

W roku 2016 od dnia 1 marca do 30 września Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę  uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru:  ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków, tel. 12 616-92-84. e-mail" bz.umk@um.krakow.pl.

Tags:

Zobacz jeszcze:

  •