Dotacja 2017

W 2017 korzystamy z Dotacji celowej z Urzędu Miasta Krakowa: 

„Planuje się, że w roku 2017 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31
grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych
opieką.
Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji
zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych
przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw.
„czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według
wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie
zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci
objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony
Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel.
12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl ”.

Nowy obraz (1)